Pieskovanie Nové Mesto nad Váhom - metalizácia
Európsky fond na rozvoj regionálneho rozvoja - Operačný program výskum a inovácie

Prijímateľ

Názov: PROBAMI s.r.o.
Sídlo: Moravské Lieskové 1381, 916 42 Moravské Lieskové
IČO: 48278238

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti PROBAMI s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je "vznik novej konkurencieschopnej spoločnosti PROBAMI s.r.o.“.

Výška finančného príspevku: 133 777,20 EUR

Miesto realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská
inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Operačný program: Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3. 1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory
zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP